RMG Camp by Itaka Bułgaria 04/11.06.2019

Regulamin

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umowa -Zgłoszenie wzór

zawarta w dniu ……………… pomiędzy:

1. Extreme Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-640), przy ul. Jana Chryzostoma Paska 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535982, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 9.000,00 złotych, NIP 9512381323 i REGON 147225386,

-zwanego dalej „Organizatorem Szkolenia”,

Tabela nr 1

Imię i nazwisko

 

PESEL

 

Adres zamieszkania

 

Adres do korespondencji jeżeli
jest inny niż adres zamieszkania

 

 

-zwany (a) dalej „Uczestnikiem:

§ 1 Oświadczenia Organizatora Szkolenia

Organizator szkolenia oświadcza, iż:

 1. na podstawie umowy zawartej w Opolu zlecił NOWEJ ITACE Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu dalej zwanej „Organizatorem Wyjazdu” do realizacji obsługę turystyczną wyjazdu szkoleniowego w terminie 4-11 czerwca 2019 roku, w Bułgarii, zwany dalej „Wyjazdem Szkoleniowym”.
 2. NOWA ITAKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Reymonta 39, 45-072 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000002269 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 754-26-86-316; wysokość kapitału zakładowego wynosi 3.315.000 złotych, w pełni opłacony, posiadającą Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Wojewody Opolskiego nr 015, jest Organizatorem Turystyki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm.
 3. spełnia warunki legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i jest administratorem tych danych w rozumieniu powołanych przepisów, zaś pozyskane dane będą przez niego udostępniane Nowej Itace Sp. z o.o. celem realizacji obsługi Wyjazdu Szkoleniowego.

 

§ 2 Cena i terminy płatności

 1. Cena za udział w Wyjeździe szkoleniowym wynosi 2.650,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) zwana dalej „Ceną”.
 2. Zapłata Ceny nastąpi w drodze jednorazowej płatności zgodnie z oferowanymi przez Organizatora Szkolenia metodami płatności wskazanymi w §6 pkt 4 Regulaminu Sklepu Internetowego w terminie dostosowanym do wybranej metody płatności - w przeciwnym razie Zgłoszenie zostanie anulowane co jest równoznaczne z rezygnacją z Umowy.
 3. Zapłata nastąpi na nr rachunku wskazany w transakcji, dane odbiorcy: NOWA ITAKA.
 4. W tytule przelewu należy podać wygenerowany numer Zgłoszenia.

§ 3 Zakres świadczeń:

 1. Cena określona w § 3 pkt 1 obejmuje następujący zakres świadczeń:
 • przelot samolotem na trasie Warszawa – Bułgaria – Warszawa, wraz z opłatami lotniskowymi,
 • transfery: lotnisko – hotel – lotnisko,
 • zakwaterowanie: 7 noclegów w Hotelu BARCELO ROYAL BEACH, kategoria lokalna „*****”, pokoje dwuosobowe,
 • świadczenia: wyżywienie w formie all inclusive (AI),
 • opieka polskojęzycznego rezydenta,
 • ubezpieczenie KL/NW – Itaka Simple,
 • zajęcia organizowane przez obecnego na miejscu trenera RUNMAGEDDON.

 

 1. Cena określona w § 2 pkt 1 nie obejmuje między innymi, wycieczek lokalnych, dodatkowych atrakcji na miejscu, opcjonalnej dopłaty do pokoju jednoosobowego, zwyczajowych napiwków, dodatkowych opcji ubezpieczenia, pokoi o wyższym standardzie, wydatków własnych.

§ 4 Chwila zawarcia Umowy

Chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży między Uczestnikiem, a Organizatorem Szkolenia jest otrzymanie przez Uczestnika wiadomości e-mail o przyjęciu Zgłoszenia i potwierdzeniu zawarcia umowy stosowanie do postanowień § 7 pkt 2 Regulaminu Sklepu Internetowego.  

§ 5 Rezygnacja

W razie odstąpienia od Umowy Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora Szkolenia i jego rachunek opłaty za odstąpienie od umowy określanej i pobieranej przez Organizatora Wyjazdu zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 Ustawy o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych z dn. 24.11.2017. Ukształtowane historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy – względem całkowitej wartości zawartej Umowy – kształtują się następująco:

- do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 250 zł / osoba,

- od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny Imprezy,

- od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny Imprezy,

- od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny Imprezy,

- od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny Imprezy,

- od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny Imprezy,

- na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu – do 90% ceny Imprezy.

Przy czym do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów przez NOWĄ ITAKĘ, a co za tym idzie Organizatora Szkolenia może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i rozliczeniu kosztów imprezy, z której dany Uczestnik nie skorzystał.

Zwrot należności z tytułu rezygnacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia Imprezy.

 

§ 6 Oświadczenia Uczestnika:

 1. Uczestnik oświadcza, iż dane podane w tabeli nr 1 są prawdziwe oraz aktualne i ma prawo do ich dysponowania.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych dla realizacji wyjazdu szkoleniowego zgodnie z Klauzulą Informacyjną Organizatorowi Wyjazdu - NOWA ITAKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Reymonta 39, 45-072 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000002269.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie lub na skutek swojego zachowania bądź zaniedbania podczas Wyjazdu Szkoleniowego.
 4. Uczestnik wskazuje adres mailowy podany podczas rejestracji swojego konta w Sklepie jako adres do komunikacji, upoważniając Organizatora Szkolenia do przesyłania na niego informacji o wszelkich zmianach dotyczących Wycieczki, które otrzyma od Organizatora Wyjazdu. Uczestnik zwalnia Organizatora Szkolenia od odpowiedzialności względem Uczestnika z tytułu ewentualnych roszczeń mogących powstać wskutek niezapoznania się przez Uczestnika z przesłaną na w/w maila korespondencją.
 5. Zważywszy, iż rozkłady lotów są niezależne od NOWEJ ITAKI i mogą ulec zmianie po zawarciu niniejszej umowy, w tym mogą obejmować zmianę daty powrotu. W przypadku opóźnień zastosowanie mają przepisy Konwencji Warszawskiej z 1929 r. oraz ogólne przepisy IATA.

 

§ 7 Postanowienia dotyczące odpowiedzialności

 

 1. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z Umowy spowodowanych:

- decyzjami władz państwowych,

- działaniem siły wyższej, przez którą rozumie się przyczynę zewnętrzną niezależną od Stron, której skutków nie można było przewidzieć ani zapobiec, pomimo dołożenia należytej staranności.

 1. Organizator szkolenia ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotności ceny imprezy względem każdego uczestnika wyjazdu zgodnie z zapisami Ustawy o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych z dn. 24.11.2017.
 2. Organizator Szkolenia nie dokonuje zwrotu kosztów za świadczenia niewykorzystane z powodu okoliczności leżących po stronie uczestnika (skrócenie pobytu, rezygnacja z części programu na prośbę uczestnika, niestawienie się o wyznaczonej godzinie na zbiórce).
 3. Dopełnienie obowiązku wizowego leży po stronie uczestnika. Jednocześnie, Organizator Szkolenia zobowiązuje się dostarczyć wszelkie dostępne jej i niezbędne ze strony biura podróży dokumenty do uzyskania wizy.
 4. Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie) w hotelach kończy się pomiędzy godziną 10:00 a 12:00, a rozpoczyna pomiędzy godziną 12:00 a 15:00. Przedłużenie doby hotelowej i świadczeń do czasu transferu jest możliwe za dodatkową opłatą na miejscu i za potwierdzeniem dostępności przez hotel.
 5. Organizator Szkolenia jest zwolniony od zapewnienia poszczególnym uczestnikom dalszej podróży i od ponoszenia jakichkolwiek kosztów wynikłych z niedopuszczenia któregokolwiek z Uczestników do przejazdu albo też odmowy świadczeń transportu na trasie przewozu (niedopełnienie obowiązku wizowego, niewłaściwe zachowanie lub ubranie uczestnika, stan upojenia alkoholowego, itp.), na skutek zarządzeń władz paszportowych, celnych, wskutek zaleceń służby lekarskiej lub innych właściwych władz. Koszty powrotu do kraju lub dopełnienia formalności ponosi Uczestnik.
 6. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Uczestnika w Tabeli nr 1 nieaktualnych lub nieprawidłowych danych. W przypadku przekazania przez Uczestnika niepełnych lub nieprawidłowych danych, które czynią niemożliwym lub znacząco utrudnionym realizacje umowy. Organizator Wyjazdu lub Organizator Szkolenia będą mogli odmówić realizacji świadczeń dla danego Uczestnika. Z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów.

 

§ 8 Zastrzeżenie realizacji przedmiotu Umowy

 1. Organizator Szkolenia zastrzega możliwość odwołania Wyjazdu Szkoleniowego w przypadku nie zebrania się do dnia 25.04.2019 roku włącznie minimum 20 Uczestników.
 2. Organizator szkolenia poinformuje uczestników o tym fakcie w terminie do 27.04.2019 roku.
 3. W przypadku odwołania Wyjazdu  Szkoleniowego uiszczone przez Uczestników opłaty tytułem ceny zostaną w całości zwrócone w terminie do 05.05.2019 roku.
 4. Organizator Szkolenia nie ponosi finansowych konsekwencji niedotrzymania Umowy w przypadku nie sprzedania minimalnej liczby miejsc, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

 

§ 9 Zmiana świadczenia

 1. W przypadku niewypełnienia Umowy przez Organizatora Wyjazdu w określonym w § 1 pkt 1 terminie – Organizator zobowiązuje się do organizacji wyjazdu na warunkach wskazanych w § 2 i 3 w cenie określonej w § 2 w ciągu 7 dni roboczych od planowanego wyjazdu. W przypadku, kiedy przedstawiona przez Organizatora propozycja nie będzie mogła być zrealizowana i/lub nie będzie spełniała założeń niniejszej Umowy, bądź też nie zostanie zaakceptowana przez danego Uczestnika – Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą przez niego cenę. Organizator Szkolenia informuje, iż ewentualne roszczenia z tytułu nienależytego wykonania Umowy kierować należy do Organizatora Wyjazdu zgodnie z OWU Nowej Itaki.

 

§ 10 Opłata za zmianę danych

 

 1. Uczestnik może dokonać zmian swoich danych lub towarzyszących mu Uczestników za których miejsce dokonał płatności bez ponoszenia dodatkowych kosztów do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia wyjazdu, tj. do 28.05.2019 włącznie. Wszelkie późniejsze zmiany – wiążą się z opłatą manipulacyjną w wysokości 250 zł, według Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych NOWEJ ITAKI.
 2. Uczestnik akceptuje fakt, iż w przypadku zmiany ilości Uczestników pod względem płci a tym samym układu zakwaterowania (pokoje 2 os.). Organizator Szkolenia może obciążyć go ewentualnymi dodatkowymi kosztami wynikającymi z w/w zmiany (liczba i rodzaj pokoi, zmiana hotelu).

 

§ 11 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Organizacji wyjazdu poza zastrzeżeniami do Programu i świadczeń trenerów Runmageddon należy kierować do Organizatora Wyjazdu zgodnie z OWU.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd.
 3. Nieważność pojedynczych postanowień umowy-zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.